, ,

pH- 59% 5L


PH-Bloom 59%
Voor het aanzuren van voedingsoplossingen van bloeiende planten
Ingredienten: Fosforzuur 59%.

Aanwijzingen voor gebruik:
Toevoegen naar behoefte, goed roeren.
P290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbeveling:
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331

NA INSLIKKEN:

de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353
BIJ CONTACT MET DE HUID: (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen of afdouchen. P305+P351+P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Bewaaradvies:

buiten bereik van kinderen.
Netto gewicht: 666 g / 0,5 L 1273 g / 1 L 6328 g / 5 L
Verkrijgbaar in 0,5 L, 1 L, 5 L

Opslagtemperatuur:

min. 5 graden celsius

nl_NL en_GB de_DE es_ES 

Artikelnummer: 11.554 Categorieën: , , Label:
Inhoud

Merk