, ,

pH+ 33% 1L


PH + 33%
PH + voor het verhogen van de PH van voedingsoplossingen

Ingredienten:

Kaliumhydroxide oplossing 33%.

Aanwijzingen voor gebruik:
Toevoegen naar behoefte, goed roeren.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbeveling: P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 Damp/spuitnevel niet inademen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN:
de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren
in overeenstemming met nationale regelgeving.

Bewaaradvies:
buiten bereik van kinderen. Bevat: kaliumhydroxide.

Netto gewicht:
680 g / 0,5 L 1285 g / 1 L
Verkrijgbaar in 0,5 L, 1 L.

Opslagtemperatuur:
min. 5 graden celsius

nl_NL en_GB de_DE es_ES 

Artikelnummer: 11.559 Categorieën: , , Label:
Inhoud

Merk