Pravidla a podmínky

FERNATRADE GMBH

 • 1 rozsah
 1. Tyto prodejní podmínky platí výhradně pro podnikatele, právnické osoby veřejného práva nebo speciální fondy veřejného práva ve smyslu § 310 odst. 1 německého občanského zákoníku (BGB). Podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi podmínkami prodeje nebo se od nich odchylují, budou uznány pouze tehdy, pokud s jejich platností výslovně písemně souhlasíme.
 2. Tyto obchodní podmínky platí i pro veškeré budoucí obchody se zákazníkem, pokud se jedná o právní obchody související povahy (obchodní podmínky by měly být preventivně vždy přiloženy k potvrzení objednávky).
 3. Individuální ujednání s kupujícím případ od případu (včetně vedlejších ujednání, doplňků a změn) mají vždy přednost před těmito podmínkami prodeje. Pro obsah takových dohod je směrodatná písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení, pokud není prokázán opak.
 • 2 Nabídka a uzavření smlouvy

Veškeré nabídky, kalkulace nákladů, ceníky, dodací lhůty atd. prodávajícího jsou nezávazné, pokud neobsahují lhůtu pro přijetí. Pokud je nezávazná nabídka kupujícím akceptována, má prodávající právo nabídku odvolat do dvou pracovních dnů po obdržení akceptace. Z toho nelze odvozovat žádná práva, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uváděné prodávajícím založeny na:

– provádění v běžné pracovní době;

– na základě minimálního množství použitého uživatelem;

– v eurech

– bez nákladů na dopravu, balení, dodání, DPH a dalších vládních daní.

Pokud mezi dnem uzavření smlouvy a plněním smlouvy ze strany státu a/nebo odborů dojde ke změnám mezd, pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a podobně, je uživatel oprávněn přenést zvýšení na kupující. Pokud uživatel vydá nový ceník mezi výše uvedenými termíny a tento nabude účinnosti, je uživatel oprávněn fakturovat kupujícímu ceny v něm uvedené. V případě navýšení ceny o více než 10% má kupující právo smlouvu zrušit. V případě hromadné nabídky nevzniká uživateli povinnost dodat část zboží obsaženého v nabídce za odpovídající část uvedené ceny ani se nabídka automaticky nevztahuje na doobjednávky.

 • 3 Poskytnuté dokumenty

Veškeré podklady poskytnuté zákazníkovi v souvislosti s objednávkou – i v elektronické podobě – jako jsou B. výpočty, výkresy atd., si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. Tyto dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím stranám, pokud k tomu zákazníkovi nedáme náš výslovný písemný souhlas. Pokud nabídku zákazníka ve lhůtě § 2 nepřijmeme, musí nám být tyto dokumenty neprodleně vráceny.

 

 • 4 ceny a platby
 1. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí naše ceny ze závodu bez obalů a plus DPH v aktuálně platné sazbě. Náklady na balení budou účtovány zvlášť.

Kupní cena se platí pouze v hotovosti při předání zboží. Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím předem dohodnuto jinak. Tyto musí být v každém případě zaznamenány písemně. Odečet slevy je povolen pouze na základě zvláštní písemné dohody.

U všech dodávek mimo Německo musí být celá fakturovaná částka před odesláním zboží nejprve převedena na bankovní účet prodávajícího, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak.

 1. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná do 10 dnů od dodání (alternativy: „... kupní cena je splatná do 21 dnů od fakturace“ nebo „... je kupní cena do – konkrétního data – splatná“). Úrok z prodlení bude účtován sazbou 8% nad příslušnou základní sazbou pa (viz Příloha 1). Uplatnění vyšší škody způsobené prodlením zůstává vyhrazeno.
 2. Pokud nebyla uzavřena dohoda o pevné ceně, vyhrazujeme si právo na přiměřené změny cen v důsledku změn mzdových, materiálových a distribučních nákladů za dodávky uskutečněné 3 měsíce nebo později po uzavření smlouvy.

 

 • 5 Právo na zadržování

Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok je založen na stejném smluvním vztahu.

 • 6 dodací lhůta
 1. Námi stanovený počátek dodací lhůty předpokládá včasné a řádné splnění povinností kupujícího. Výjimka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.
 2. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo poruší-li zaviněně jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikne, včetně případných dalších nákladů. Vyhrazujeme si právo na další nároky. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, přechází riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození zakoupené položky na zákazníka okamžikem, kdy je zákazník v prodlení s převzetím nebo platbou.
 3. V případě prodlení v dodávce způsobené námi ne úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ručíme za každý celý týden prodlení v rámci paušální náhrady za zpoždění ve výši 3% hodnoty dodávky, maximálně však 15% hodnoty dodávky.
 4. Další právní nároky a práva zákazníka z důvodu zpoždění dodávky zůstávají nedotčeny.
 5. Kupující nesmí používat produkty nebo služby, které má prodávající dodat v rámci nebo ve prospěch profesionálního nebo komerčního nebo velkoplošného nebo profesionálního pěstování konopí.

 

 1. Kupující si je vědom, že doručení uživatelem kupujícímu, který se proviní výše uvedeným profesionálním velkopěstováním konopí a/nebo organizovaným pěstováním konopí s ohledem na zákonnou povinnost kontroly uživatele, jde na náklady kupujícího. uživatel vznesl podezření z trestného činu ve smyslu zákona o opiu.
 2. V rámci této vyšetřovací povinnosti kupující při objednávce prohlašuje, že jím objednané produkty nejsou určeny k velkoplošnému nebo profesionálnímu pěstování konopí. Pokud kupující poruší vyhlášku opiového zákona, prodávající okamžitě zruší kupní smlouvu a nepokračuje v dodávce.
 3. V tomto případě budou veškeré obchodní kontakty s dotčeným kupujícím okamžitě ukončeny.
 4. Dodávka probíhá ze skladu, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak. Veškeré náklady na celní formality, vývozní doklady atd. nese kupující ze zemí mimo Evropskou unii.
 5. Za vytvoření potřebných dokumentů nebo jejich vytvoření či vyřízení potřebných formalit odpovídá prodávající, avšak na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn účtovat náklady za objednávku.
 6. Stanovené lhůty, ve kterých má být zboží dodáno nebo práce provedena, nelze nikdy považovat za striktní lhůty, pokud nebyly

výslovně dohodnuto jinak. V případě pozdní dodávky je proto nutné písemně informovat prodávajícího o prodlení.

 1. Pro dodávku v instalacích je každá fáze považována za samostatnou transakci.
 2. Nebezpečí ohledně dodaného zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání. Nemůže-li se dodání zboží kupujícímu z jakýchkoliv důvodů uskutečnit, vyhrazuje si prodávající právo uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího. Prodávající musí kupujícího písemně informovat o provedeném skladování a/nebo překážce v provádění díla, které má být prováděno, a stanovit mu přiměřenou lhůtu.

Nesplní-li kupující své závazky po lhůtě,

kupující odpovídá za dobu ode dne uložení nebo překážky v provedení díla.

 1. Pokud je kupující v prodlení, má prodávající právo písemně as okamžitou účinností vypovědět smlouvu bez předchozího nebo dalšího upozornění na prodlení, bez soudního zásahu a bez náhrady; náklady a úroky jsou povinné pro kupujícího.
 2. Povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou cenu, jakož i případné skladné a/nebo jiné náklady zůstává nedotčena. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, bude zboží dodáno jednorázově na adresu určenou kupujícím, a to i v případě, že kupující má zboží distribuovat na různé adresy. Kupující zajišťuje snadnou dosažitelnost místa určení / místa vykládky a je odpovědný za vykládku / vykládku. Za účelem splnění svých platebních povinností je uživatel oprávněn před přistoupením k dodávce požadovat od kupujícího platbu předem nebo zajištění.

 

 

 

 • 7 Přechod rizika při odeslání

Je-li zboží zasláno zákazníkovi na přání zákazníka, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zboží na zákazníka okamžikem jeho odeslání zákazníkovi, nejpozději při opuštění závodu/skladu. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese přepravné.

 

 • 8 výhrada vlastnictví
 1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k dodanému předmětu až do úplného uhrazení všech nároků z dodací smlouvy. To platí i pro všechny budoucí dodávky, i když na ně ne vždy výslovně odkazujeme. Jsme oprávněni vzít zakoupenou věc zpět, pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou.
 2. Dokud na něj ještě nepřešlo vlastnictví, je zákazník povinen zacházet se zakoupenou věcí šetrně. Zejména je povinen uhradit na své náklady náhradní hodnotu proti krádeži, poškození ohněm a vodou

pojistit (pozn.: povoleno pouze při prodeji kvalitního zboží). Pokud je třeba provést údržbu a kontrolu, musí je zákazník provést včas na vlastní náklady. Dokud vlastnictví ještě nepřešlo, musí nás zákazník neprodleně písemně informovat, pokud je dodaná věc zabavena nebo vystavena jiným zásahům třetích osob. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady soudního sporu v souladu s § 771 německého občanského soudního řádu, je zákazník odpovědný za ztrátu, která nám vznikne.

 1. Zákazník je oprávněn rezervované zboží dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. Zákazník nám tímto postupuje pohledávky vůči zákazníkovi z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví ve výši s námi dohodnuté konečné fakturované částky (včetně DPH). Toto přiřazení platí bez ohledu na to, zda byla zakoupená položka znovu prodána bez zpracování nebo po něm. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávku i po postoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávku sami zůstává nedotčeno. Pohledávku však nevymáháme, pokud zákazník plní své platební povinnosti z přijatého výtěžku, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo byly pozastaveny platby. [Poznámka: Tento článek se nepoužije, pokud není zamýšleno prodloužení výhrady vlastnictví.]
 2. Ošetření a zpracování nebo přeměna zakoupeného předmětu zákazníkem je vždy prováděna naším jménem a na náš účet. V tomto případě u předělané věci trvá nastávající právo kupujícího na koupenou věc. Pokud je zakoupený předmět zpracován s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru objektivní hodnoty námi zakoupeného předmětu k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování. Totéž platí v případě smíchání. Dojde-li ke smísení tak, že věc kupujícího má být považována za věc hlavní, sjednává se, že kupující na nás převede poměrné spoluvlastnictví a výsledné výlučné nebo spoluvlastnické právo nám ponechá. Za účelem zajištění našich pohledávek vůči zákazníkovi nám zákazník postupuje i ty pohledávky, které vzniknou vůči třetí osobě spojením vyhrazeného zboží s nemovitostí; tento úkol již přijímáme.
 3. Zavazujeme se vydat cenné papíry, na které máme nárok, na žádost zákazníka, pokud jejich hodnota převyšuje nároky, které mají být zajištěny více než 20%.

 

 • 9 Záruka a upozornění na vady, jakož i opravný prostředek / opravný prostředek výrobce
 1. Záruční práva kupujícího předpokládají, že řádně dodržel své kontrolní a reklamační povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
 2. Nároky z vad se promlčují 12 měsíců po dodání zboží, které jsme dodali zákazníkovi. Zákonná promlčecí lhůta se vztahuje na nároky na náhradu škody v případě úmyslu a hrubé nedbalosti i újmy na životě, těle a zdraví na základě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinnosti uživatelem. (Pozn.: při prodeji použitého zboží lze zcela vyloučit záruční dobu s výjimkou nároků na náhradu škody uvedených ve větě 2).

Pokud zákon stanoví delší lhůty v souladu s § 438 odst. 2 BGB (budovy a předměty stavby), § 445b BGB (regresní právo) a § 634a odst. 1 BGB (stavební vady), platí tyto lhůty. Před vrácením zboží je třeba si vyžádat naše povolení.

 1. Pokud i přes veškerou náležitou péči dodané zboží vykazuje vadu, která existovala již v době přechodu nebezpečí, zboží buď opravíme, nebo dodáme náhradní zboží, za předpokladu včasného oznámení vad. Vždy nám musí být dána možnost poskytnout dodatečné plnění v přiměřené lhůtě. Regresní nároky zůstávají výše uvedeným nařízením bez omezení nedotčeny.
 2. Pokud se následné plnění nezdaří, může zákazník – bez ohledu na případné nároky na náhradu škody – odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu.
 3. Nároky z vad neexistují v případě pouze nepodstatných odchylek od sjednané kvality, v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení, jakož i škod, které po přechodu nebezpečí v důsledku nesprávným nebo nedbalým zacházením, nadměrným používáním, nevhodnými provozními prostředky, vadnými stavebními pracemi, nevhodným stavebním terénem nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které smlouva nevyžaduje. Neodborné opravy provádí zákazník nebo třetí osoba
 • 10 různé
 1. Tato smlouva a všechny právní vztahy mezi stranami podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Konvence OSN o prodeji (CISG).
 2. Místem plnění a výlučnou jurisdikcí a pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je naše obchodní místo, pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak (Poznámka: Použití doložky není povoleno, pokud je alespoň jednou ze stran společnost nezapsaná v obchodním rejstříku)
 3. Veškeré dohody uzavřené mezi stranami za účelem plnění této smlouvy jsou v této smlouvě uvedeny písemně.

 

Omezení odpovědnosti

Jakékoli vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škodu způsobenou újmou na životě, zdraví nebo zdraví na základě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností uživatelem nebo úmyslného či nedbalostního porušení povinnosti zákonným zástupcem nebo zástupcem uživatele je neúčinné.

Výše úroků z prodlení

Od počátku prodlení dluží kupující prodávajícímu kromě kupní ceny i úrok z prodlení. Pokud je do kupní smlouvy zapojen spotřebitel, ať už jako kupující nebo jako prodávající, je úroková sazba 5% nad základní sazbou. V případě kupních smluv mezi podnikateli dojde z důvodu reformy závazkového práva ke zvýšení úrokové sazby na 8% nad základní sazbu.