Algemene Voorwaarden

FERNATRADE GMBH

 • 1 bereik
 1. Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van 310, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden, worden alleen erkend als we uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken met de klant voor zover het rechtshandelingen van verwante aard zijn (uit voorzorg dienen de verkoopvoorwaarden altijd aan de orderbevestiging te worden gehecht).
 3. Individuele afspraken die per geval met de koper worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) prevaleren steeds boven deze verkoopvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens tegenbewijs.
 • 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen, kostenramingen, prijslijsten, levertijden etc. van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij ze een aanvaardingstermijn bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tenzij anders vermeld, zijn de door de verkoper opgegeven prijzen gebaseerd op:

– Uitvoering tijdens normale werkuren;

– op basis van de door de gebruiker gebruikte minimumhoeveelheden;

– in euro

– exclusief transport-, verpakkings-, bezorgkosten, btw en andere heffingen van overheidswege.

Indien tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de Staat en/of de vakbonden wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en dergelijke plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de verhogingen door te berekenen aan de koper. Indien gebruiker tussen voornoemde data een nieuwe prijslijst uitgeeft en deze van kracht wordt, is gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan koper te factureren. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van een collectief aanbod bestaat voor de gebruiker geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in het aanbod begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, noch geldt het aanbod automatisch voor nabestellingen.

 • 3 documenten verstrekt

Alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling – ook in elektronische vorm – zoals: B. berekeningen, tekeningen e.d. behouden wij eigendomsrechten en auteursrechten voor. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Indien wij het aanbod van de klant niet binnen de termijn van § 2 aanvaarden, moeten deze documenten ons onmiddellijk terugbezorgd worden.

 • 4 prijzen en betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek exclusief verpakking en exclusief BTW tegen het dan geldende tarief. Verpakkingskosten worden apart in rekening gebracht.

De aankoopprijs wordt alleen contant betaald bij levering. Tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt tussen verkoper en koper. Deze dienen in ieder geval schriftelijk te worden vastgelegd. Het aftrekken van een korting is alleen toegestaan met een bijzondere schriftelijke overeenkomst.

Voor alle leveringen buiten Duitsland moet het volledige factuurbedrag eerst op de bankrekening van de verkoper worden bijgeschreven voordat de goederen worden verzonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de koopprijs te worden betaald binnen 10 dagen na levering (alternatieven: “… de koopprijs is betaalbaar binnen 21 dagen na facturering” of “… is de koopprijs op – de specifieke datum – te betalen “). Achterstallige rente wordt berekend tegen een tarief van 8% boven het betreffende basistarief per jaar (zie bijlage 1). De bewering van een hogere door verzuim veroorzaakte schade blijft voorbehouden.
 2. Tenzij er een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van het contract plaatsvinden.
 • 5 Retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 • 6 levertijd
 1. De aanvang van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. De uitzondering van het onvervulde contract blijft voorbehouden.
 2. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij verwijtbaar andere medewerkingsplichten schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van de schade die wij in dit verband lijden, inclusief eventuele extra kosten. We behouden ons het recht voor om verdere claims te maken. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak over op de klant op het moment dat de klant in verzuim is met de aanvaarding of betaling.
 3. In geval van een door ons veroorzaakte vertraging in de levering, niet opzettelijk of door grove nalatigheid, zijn wij aansprakelijk voor elke volle week vertraging in het kader van een forfaitaire vertragingsvergoeding van 3% van de leveringswaarde, maar niet meer dan 15% van de leveringswaarde.

 

 

 

 1. Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant wegens vertraging in de levering blijven onaangetast.
 2. De koper mag de door verkoper te leveren producten of diensten niet gebruiken in of ten behoeve van professionele of commerciële of grootschalige of professionele hennepteelt in de zin van artikel 11a lid 3 en lid 5 Opiumwet of artikel 11a lid 3 en 5 Opiumwet. 1 Lid 2 van het Opiumwetbesluit.
 3. Het is de koper bekend dat de levering door de gebruiker aan een koper die zich schuldig maakt aan bovengenoemde professionele, grootschalige hennepteelt en/of georganiseerde hennepteelt met betrekking tot de wettelijke keuringsplicht van de gebruiker, op het op kosten van de gebruiker een verdenking heeft gemaakt van een strafbaar feit in de zin van overtreding Opium wet.
 4. In het kader van deze keuringsplicht verklaart de koper bij het plaatsen van zijn bestelling dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn voor grootschalige of professionele hennepteelt. Indien de koper het Opiumwetbesluit overtreedt, zal de verkoper de koopovereenkomst onmiddellijk ontbinden en de levering niet voortzetten.
 5. In dit geval worden alle zakelijke contacten met de betreffende koper onmiddellijk beëindigd.
 6. Levering vindt plaats af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle kosten voor douaneformaliteiten, exportdocumenten, etc. zijn voor rekening van de koper van buiten de Europese Unie.
 7. De verkoper is verantwoordelijk voor het opmaken van de nodige documenten of het aanmaken ervan of het vervullen van de nodige formaliteiten, maar op kosten van de koper. De verkoper is gerechtigd om voor een bestelling kosten in rekening te brengen.
 8. Opgegeven termijnen waarbinnen goederen moeten worden geleverd of te verrichten werkzaamheden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 9. Bij levering in termijnen wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 10. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat op de koper over op het moment van levering. Indien de levering van de goederen aan de koper om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper. De verkoper dient de koper schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitgevoerde opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden en hem een redelijke termijn te stellen. Indien de koper na de termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, de koper is aansprakelijk voor de periode vanaf de datum van opslag of verhindering in de uitvoering van het werk.

 

 

 1. Indien de koper in verzuim is, heeft de verkoper het recht de overeenkomst zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden, kosten en rente zijn voor de koper verschuldigd.

 

 1. De verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen prijs alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten blijft onaangetast. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de goederen eenmalig geleverd op een door de koper opgegeven adres, ook indien de koper de goederen naar verschillende adressen moet distribueren. De koper zorgt ervoor dat de bestemming/losplaats goed bereikbaar is en is verantwoordelijk voor het lossen/lossen. Met het oog op de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is gebruiker gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid van koper te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

 

 • 7 Risico-overgang bij verzending

Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen op de klant over op het moment dat ze naar de klant worden verzonden, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / het magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden of wie de vrachtkosten draagt.

 

 • 8 eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons de eigendom van het geleverde voor totdat alle vorderingen uit het leveringscontract volledig zijn betaald. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook als we daar niet altijd uitdrukkelijk naar verwijzen. Wij zijn gerechtigd het gekochte terug te nemen indien de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt.
 2. Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de klant verplicht de gekochte zaak met zorg te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade (let op: alleen toegestaan bij verkoop van kwalitatief hoogwaardige goederen). Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de klant dit op eigen kosten tijdig uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de klant ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien de geleverde zaak in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen door derden wordt blootgesteld. Als de derde partij ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een proces in overeenstemming met Sectie 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de klant aansprakelijk voor de schade die wij lijden.
 3. De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken door te verkopen. De klant cedeert hierbij de vorderingen op de klant uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan ons ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw). Deze overdracht geldt ongeacht of het gekochte artikel zonder of na bewerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. We zullen de vordering echter niet incasseren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met betalen en met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort. [Let op: Dit artikel is niet van toepassing als er geen verlengd eigendomsvoorbehoud wordt beoogd.]

 

 1. De bewerking en bewerking of omvorming van de gekochte zaak door de klant geschiedt steeds in onze naam en voor onze rekening. In dit geval gaat het aanstaande recht van de koper op het gekochte artikel verder met het omgebouwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de objectieve waarde van ons gekochte artikel tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper de evenredige mede-eigendom aan ons overdraagt en de ontstane enige of mede-eigendom voor ons houdt. Om onze vorderingen op de klant veilig te stellen, draagt de klant ons ook die vorderingen over die ontstaan tegen een derde partij door de verbinding van de voorbehouden goederen met een eigendom; we nemen deze opdracht al aan.
 2. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

 

 • 9 Garantie en melding van defecten evenals verhaal / verhaal van de fabrikant
 1. Het garantierecht van de koper veronderstelt dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en klachtverplichtingen volgens 377 van het Duitse handelswetboek (HGB).
 2. Aanspraken wegens gebreken verjaren 12 maanden na levering van de door ons aan onze klant geleverde goederen. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor aanspraken op schadevergoeding in geval van opzet en grove nalatigheid, alsmede voor schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van opzet of onachtzaam plichtsverzuim van de gebruiker. (Let op: bij de verkoop van gebruikte goederen kan de garantietermijn volledig worden uitgesloten met uitzondering van de in zin 2) genoemde schadeclaims.

Voor zover de wet volgens 438 lid 1 nr. 2 BGB (gebouwen en voorwerpen voor gebouwen), 445 b BGB (regresrecht) en Sectie 634a lid 1 BGB (bouwfouten) langere termijnen voorschrijft, zijn deze termijnen gelden. Voorafgaand aan het retourneren van de goederen dient onze vergunning te worden aangevraagd.

 1. Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds bestond op het moment van de risico-overgang, zullen wij ofwel de goederen herstellen ofwel vervangende goederen leveren, mits tijdige melding van gebreken. Wij moeten altijd in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende prestaties te leveren. Regresclaims blijven onaangetast door de bovenstaande regeling zonder beperking.
 2. Als de nakoming achteraf mislukt, kan de klant – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen.
 3. Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage, alsmede bij schade die na risico-overdracht als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of door bijzondere invloeden van buitenaf die niet vereist zijn door het contract. Indien door de klant of een derde ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden of wijzigingen worden uitgevoerd, bestaat voor deze of de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraak op gebreken.
 4. Aanspraken van de klant wegens de voor de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien de kosten stijgen doordat de door ons geleverde goederen vervolgens naar een andere plaats dan het filiaal van de door de klant is gebracht, tenzij de zending overeenkomt met het beoogde gebruik.
 5. Het verhaalsrecht van de koper op ons bestaat slechts voor zover de koper met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op gebreken. Lid 6 is overeenkomstig ook van toepassing op de omvang van het verhaalsrecht van de koper op de leverancier.

 

 

 

 • 10 diversen
 1. Dit contract en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).
 2. Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank en voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging (Opmerking: het gebruik van de clausule is niet toegestaan als ten minste één van de partijen is een bedrijf dat niet is ingeschreven in het handelsregister)
 3. Alle afspraken tussen partijen ter uitvoering van deze overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de gebruiker is niet effectief.

Bedrag achterstallige rente

Vanaf het begin van het verzuim is de koper naast de koopprijs vertragingsrente aan de verkoper verschuldigd. Als een consument betrokken is bij de koopovereenkomst, hetzij als koper of als verkoper, ligt de rente 5% boven de basisrente. Bij koopovereenkomsten tussen ondernemers wordt door de hervorming van het verbintenissenrecht de rente verhoogd tot 8% boven de basisrente.